O nas

W klastrze, wielcy i mali osiągają znacznie więcej niż gdyby mieli pracować sami dzięki sieci powiązanych ze sobą wytwórców, dostawców, usług i instytucji około biznesowych. Połączenie zasobów pozwala na szybsze i tańsze osiągnięcie sukcesu w przestrzeni gospodarczej.

Klaster  Zdrowie Moda Uroda został powołany przez  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu w ramach Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Klaster działa na rzecz rozwoju regionu Sudetów ze szczególnym uwzględnieniem   województwa dolnośląskiego oraz członków Klastra. Członkiem Klastra może zostać każdy zainteresowany podmiot gosporadczy funkcjonujący na obszarze  Sudetów w branży zdrowie,moda,uroda, po zaakceptowaniu Regulaminu funkcjonowania Klastra Zdrowie Moda Uroda, i złożeniu deklaracji członkowskiej oraz wyrażeniu woli realizowania jego celów. Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej poprzez wyodrębnioną w ramach działalności stowarzyszenia strukturę Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

WŁADZE   KLASTRA   ZDROWIE - MODA - URODA

 

Arkadiusz Konieczny                  -   Przewodniczący Rady Klastra

Sylwia Petryna                           -   Zastępca Przewodniczącego Rady Klastra

Andrzej Gniatkowski                   -   Sekretarz Rady Klastra

Barbara Żurakowska                   -   Skarbnik Rady Klastra

Agnieszka Luteńko                     -   Członek Rady Klastra

Natalia Bielecka-Sklepik              -   Członek Rady Klastra

Aldona Ziółkowska-Bielewicz       -   Członek Rady Klastra

Estera Grabarczyk                      -   Członek Rady Klastra

Agnieszka Dąbkowska                -   Członek Rady Klastra

Jan Pokrywka                             -   Członek Rady Klastra

Piotr Sawicki                              -   Członek Rady Klastra

 

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości

Naszą misją jest pomagać  ludziom przedsiębiorczym którzy zaryzykowali wiele by spełnić marzenia o swojej własnej firmie. Pomoc naszą dedykujemy również organizacjom którym nie obca jest idea przedsiębiorczości.

Zadaniami Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości są:

 • wspieranie postaw przedsiębiorczych osób ( ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) poprzez inkubowanie nowych i rozwój istniejących małych i  średnich przedsiębiorstw;
 • wspieranie rozwoju i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży akademickiej oraz absolwentów szkół wyższych;
 • wspieranie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;
 • poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów potencjalnych i istniejących przedsiębiorców;
 • wspieranie osób oraz podmiotów które chcą utworzyć Spółdzielnię Socjalną;
 • inicjowanie działań społecznych, lobbingowych  mających wspierać  rozwój przedsiębiorczości w regionie;
 • inicjowanie wzajemnej współpracy potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi wsparcia (wspieranie biznes start – up).

Inkubator osiąga powyższe cele poprzez:

 • udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na rozwój i bieżące funkcjonowanie małych i  średnich przedsiębiorstw;
 • oferowanie profesjonalnego doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą;
 • inicjowanie i wdrażanie projektów rozszerzających i uzupełniających  rozwój usług oferowanych przez Inkubator;
 • aktywne wspieranie kontaktów inwestorów z przedsiębiorcami w tym z branż innowacyjnych;
 • tworzenie warunków do rozwoju innowacji w biznesie, wpieranie pomysłów innowacyjnych;
 • organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży propagujących postawy przedsiębiorcze;
 • podejmowanie aktywnych działań wspierających , szkoleniowych i doradczych skierowanych do młodzieży akademickiej i absolwentów szkół wyższych;
 • tworzenie i rozwój struktur sprzyjających tworzeniu lobbyingu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań Inkubatora.
 • organizowanie ogólnych i specjalistycznych szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • doradztwo specjalistyczne i ogólne dla mikro,małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • badania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Kontakt: Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

telefon: 0748480100

e-mail: biuro@inkubatorsudecki.pl

Zobacz stronę www:

www.inkubatorsudecki.pl

 Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej

Forum Aktywności Lokalnej jest stowarzyszeniem istniejącym od 2004 roku, które prowadzi działalność statutową realizując zadania na rzecz dobra ogółu społeczeństwa. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie rozwoju regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości , ekonomii społecznej i idei klasteringu. Obecnie w ramach wyodrębnionej w strukturach stowarzyszenia jednostki, jaka jest Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości, funkcjonują 2 klastry ( Klaster Wytwórców Regionalnych oraz Klaster Zdrowie-Moda-Uroda). Łącznie zarządzane przez stowarzyszenie Klastry skupiają 54 osoby i podmioty gospodarcze.  Organizacja wspiera także osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizuje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i promuje rozwój przedsiębiorczości. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Od momentu uruchomienia działalności w Stowarzyszeniu pracują eksperci tworząc zespół, który jest wyspecjalizowany w różnych dziedzinach. Są wśród nas socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, księgowi oraz doradcy i trenerzy biznesowi. Zakres umiejętności i wiedzy zarówno członków jak i współpracowników Stowarzyszenia jest filarem merytorycznym organizacji. Od 2004 roku Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej zaangażowane jest w realizację projektów własnych i  partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizacja ma na swoim koncie ponad 40 zrealizowanych, zakończonych sukcesami i osiągnieciem zakładanych wskaźników, projektów.

Dane teleadresowe:

Forum Aktywności Lokalnej

Ul. Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

Tel. 0748480100

www.forumwalbrzyskie.pl